สูตร Half-Life 2

เขียนโดย C-R0 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553

 • 'Alyx Gun'

  Enter these codes in the console to get the 'Alyx Gun', which appears to be some kind of prototype pistol. Goes as the a third pistol, has 30 bullet clip, no extra ammo, and it looks like an iron bar that was surgically put into Gordon's side.
  EffectCode
  # is new damage for Alyx Gun (default 150sk_plr_dmg_alyxgun #
  # is new max ammo for Alyx Gun (default 0)sk_max_alyxgun #
  Gives you the 'Alyx Gun'give weapon_alyxgun
  Contributed By: teh_yeti.
 • Console Code

  Open the console menu using ~ and imput this code:
  bind key command
  This binds a console command to a key. Note that if the command has arguments, quotes must be used. For example: bind x "impulse 101"
  Be careful on which key you choose. If you use a key already in use for the game (W, A, S, D are for movement, 1-6 is used for weapons, G is for gravity gun, etc), the bind command will override the original command, and you will not be able to use it anymore.
  EffectCode
  Creates a hot key for instant stock of weapnos and ammunition using the "x" keybind X "Impulse 101"
  Contributed By: VisionofImmortality.
 • Console Codes

  Use the [~] key during gameplay to bring up the console and enter the following codes there:
  EffectCode
  # is new damage value for .357 Magnumsk_plr_dmg_357 #
  # is new damage value for crossbowsk_plr_dmg_crossbow #
  # is new damage value for crowbarsk_plr_dmg_crowbar #
  # is new damage value for grenadessk_plr_dmg_grenade #
  # is new damage value for pistolsk_plr_dmg_pistol #
  # is new damage value for Pulse Riflesk_plr_dmg_ar2 #
  # is new damage value for RPG rocketssk_plr_dmg_rpg_round #
  # is new damage value for shotgunsk_plr_dmg_buckshot #
  # is new damage value for SMG grenadessk_plr_dmg_smg1_grenade #
  # is new damage value for submachine gunsk_plr_dmg_smg1 #
  # is new max ammo for .357 Magnumsk_max_357 #
  # is new max ammo for crossbowsk_max_crossbow #
  # is new max ammo for hand grenadessk_max_grenade #
  # is new max ammo for pistolsk_max_pistol #
  # is new max ammo for Pulse Riflesk_max_ar2 #
  # is new max ammo for Pulse Rifle energy orbssk_max_ar2_altfire #
  # is new max ammo for RPGsk_max_rpg_round #
  # is new max ammo for shotgunsk_max_buckshot #
  # is new max ammo for SMG grenadessk_max_smg1_grenade #
  # is new max ammo for submachine gunsk_max_smg1 #
  # is new max ammo for submachine gunsk_max_smg1 #
  .357 Magnumweapon_357
  12-Gauge Shotgunweapon_shotgun
  9mm Pistolweapon_pistol
  a more thorough fps displaynet_graph 1
  Ability to walk through walls (Server Side Only)noclip
  Activates Cheatssv_cheats 1
  Adjusts size of the weapon you're carrying (54 = default)viewmodel_fov #
  All Weaponsimpulse 101
  black-and-white modemat_yuv 1
  brings up position display in top right of screen (0 removes it)cl_showpos 1
  can be used to get current coords for use with setposgetpos
  change skill level (# = 1, 2, or 3)skill #
  Change the density of air. (Add number in place of #)air_density #
  Changes how hard you propel objectsphyscannon_maxforce #
  Changes how large pulled objects can bephyscannon_maxmass #
  Changes how quickly objects are pulledphyscannon_pullforce #
  Changes the length that objects can be pulled fromphyscannon_tracelength #
  Changes the radius of the cone used to pick up objectsphyscannon_cone #
  Changes the speed of the game (for slow-mo/fast-mo) (# < 1 = slower, # > 1 = faster).host_timescale #
  Creates an earthquake.shake
  Creates an NPCnpc_create
  Creates an NPC (Aiming away from player)npc_create_aimed
  Crossbowweapon_crossbow
  Crowbarweapon_crowbar
  Damages player by whatever variable you input as #Hurtme #
  Disables Crosshaircrosshair 0
  Displays Map listingmaps
  Enables Color Modemat_yuv 0
  Enables mouse look+mlook
  Enables ragdolls that don't clip through each other, but stack realistically on one another.cl_ragdoll_collide 1
  Execute a script file (Input filename in place of #)exec #
  First Person Viewfirstperson
  Fragmentation Grenadeweapon_frag
  Give weapon (Input weapon name in place of #)give #
  gives infinite power for sprinting, etc.sv_infinite_aux_power 1
  gives infinite power for sprinting, etc.sv_infinite_aux_power 1
  Gives you combine vision during gameplay.r_screenoverlay effects/combine_binocoverlay.vmt
  gives you Father Gregori's modified shotgungive weapon_annabelle
  Gives you Gravity Gungive weapon_physcannon
  Gives you the HEV Suitgive item_suit
  Gives you the large health kit (25HP)item_healthkit
  Gives you the small health vial (10HP)item_healthvial
  Gives you weird vision during gameplay.r_screenoverlay effects/tp_eyefx/tp_eyefx.vmt
  God Mode (Server side only)God
  Grunt-O-Maticimpulse 76
  Health never goes below 1buddha
  Increases pellets fired from each shotgun shell. 100 works well. 1000+ and it lags.sk_plr_num_shotgun_pellets #
  Increases suit charge by 15 points.give item_battery
  Invisible to NPC'snotarget
  Limit the number of texture units. (Add number in place of #) (0=Default)mat_numtextureunits #
  Load Map (Input title in place of #)Map #
  Make a jeepch_createjeep
  Makes an airboatch_createairboat
  Makes your Gravity Gun a Super Gravity Gunphyscannon_megacannon 1
  Move player to specified originsetpos
  NPC spawns equipped with a crowbar.npc_create_equipment weapon_crowbar
  NPC spawns equipped with a pulse rifle.npc_create_equipment weapon_ar2
  NPC spawns equipped with a RPG rocket launcher.npc_create_equipment weapon_RPG
  NPC spawns equipped with a shotgun.npc_create_equipment weapon_shotgun
  NPC spawns equipped with a SMG.npc_create_equipment weapon_smg1
  NPC's do # damage with shotgunsk_npc_dmg_shotgun #
  NPC's do # damage with the pulse riflesk_npc_dmg_ar2 #
  NPC's do # damage with the smgsk_npc_dmg_smg1 #
  Overwatch Standard Issue Pulse Rifleweapon_ar2
  Pherapodsweapon_bugbait
  Raises damage done by each pellet.sk_plr_dmg_buckshot #
  Raises your max number of shells to that number.sk_max_buckshot #
  Recieve a Shotgungive weapon_shotgun
  removes all shadows (a 0 restores them)mat_fullbright 1
  removes all shadows (a 0 restores them)mat_fullbright 1
  removes the item or NPC pointed atimpulse 203
  removes the item or NPC pointed atimpulse 203
  replace $ with a command to get a brief description of ithelp $
  Rocket-Propelled Grenade Launcherweapon_rpg
  See through wallsmat_depthbias_normal 1
  Set Gravity (Add number in place of #)sv_gravity #
  Set length of confusion/ear-ringing effect(Add number in place of #)dsp_explosion_effect_duration #
  Set Minimum Stopping Speed on ground (Add number in place of #)sv_stopspeed #
  Set Vertical View when eyes are near water plane.sv_waterdist #
  Set World Friction (Add number in place of #)sv_friction #
  Sets bounce multiplier for physically simulated object collisionssv_bounce #
  Sets developer mode to on/off/verbose (0-off, 1-on, 2-verbose)Developer #
  Sets Maximum Velocity of any moving object (Add number in place of #)sv_maxvelocity #
  Shows Crosshairshud_quickhelp/text? 1
  Shows FPS Ratecl_showfps 1
  shows some game info, incl. current mapstatus
  Snap players eyes to a specified pitch yawsetang
  Spawn a Jeepimpulse 82
  Spawn an Air Boatimpulse 83
  Spawns ammo for the .357 magnumgive item_ammo_357
  Spawns ammo for the 9mm pistolgive item_box_srounds
  Spawns ammo for the crossbowgive item_ammo_crossbow
  Spawns energy grenade for the Overwatch Pulse Riflegive item_ammo_ar2_altfire
  Spawns grenades for the RPGgive item_rpg_round OR give item_ml_grenade
  Spawns grenades for the submachinegun, oddly enough..........give item_ar2_grenade
  Spawns primary fire ammo for the Overwatch Pulse Riflegive item_ammo_ar2
  Spawns primary fire ammo for the submachinegungive item_box_mrounds
  Spawns shells for the 12-gauge shotgungive item_box_buckshot
  Submachine Gunweapon_smg1
  Third Person Viewthirdperson
  Toggle bounding-boxes debug mode on/off red - ignore damage, white - respond to damage, green - health)prop_debug
  Toggle HUD display Oncl_enablehud 1
  Toggle HUD display Oncl_drawhud 1
  Toggle reporting missing .wav files for soundssv_soundemitter_filecheck
  toggles enemy AI on/offai_disable
  Toggles HUD off.cl_drawhud 0
  Toggles HUD off.cl_enablehud 0
  Toggles Picker mode onpicker
  Turns off alien blood.violence_ablood 0
  Turns off alien gibs.violence_agibs 0
  Turns off human blood.violence_hblood 0
  Turns off human gibs.violence_hgibs 0
  Unlock chapters 1 thru # sv_unlockedchapters # (Note: 15 is end credits)
  unlocks chapters 1 thru # (15 is end credits)sv_unlockedchapters #
  You die.Kill
  Zero Point Energy Field Manipulator Gunweapon_physcannon
 • Console Commands

  Use the [~] key during gameplay to bring up the console and enter the following commands there:
  EffectCode
  Plays demo.(change demo_name to the demo you want to be played)play demo_name
  Records a demo of all the user's actions within the game until the "stop" command is issued.record demo_name
  Stops recording the current demo.stop
  Contributed By: gamefreaksl.
 • How to Spawn NPCs

  Access the console, type in "npc_create npc_" and replace the name with one of these:
  EffectCode

  citizen

  mossman

  monk

  antlionguard

  alyx

  antlion

  barnacle

  barney

  breen

  poisonzombie

  rollermine

  turret_floor

  turret_ceiling

  zombie_torso

  zombie

  vortigaunt

  strider

  stalker

  cscanner

  metropolice

  manhack

  eli

  dog

  pigeon

  seagull

  crow

  combine_s

  combinegunship

  combinedropship

  fastzombie

  gman

  launcher

  kleiner

  ichthyosaur

  headcrab_poison

  headcrab_black

  headcrab_fast

  headcrab

  helicopter

  combine_p
  Contributed By: Cloud Runner 777 and Shadow..
 • Map codes

  Enter these with the 'map' code in the console. Press ~ to activate the console.
  EffectCode
  Spawn the lab chapter near the end.d1_under_04
  Spawns in the train station after the second load point.d1_trainstation_03
  Spawns in the train station after the third load point.d1_trainstation_05
  Spawns in you in the canals after the eighth load point.d1_canal_09
  Spawns in you in the canals after the eleventh load point.d1_canals_12
  Spawns in you in the canals after the fifth load point.d1_canals_06
  Spawns in you in the canals after the fourth load point.d1_canals_05
  Spawns in you in the canals after the ninth load point.d1_canal_10
  Spawns in you in the canals after the second load point.d1_canals_03
  Spawns in you in the canals after the seventh load point.d1_canal_08
  Spawns in you in the canals after the sixth load point.d1_canals_07
  Spawns in you in the canals after the tenth load point.d1_canals_11
  Spawns in you in the canals after the third load point.d1_canals_04
  Spawns in you in the canals close to the end.d1_canals_13
  Spawns you after the canal, outside of Eli's Lab.d1_eli_01
  Spawns you after the first load point in the Citadel.d3_citadel_02
  Spawns you after the second load point in the Citadel.d3_citadel_03
  Spawns you after the third load point in the Citadel.d3_citadel_04
  Spawns you at the beginning of Chapter 13.d1_breen_01
  Spawns you at the end of the Citadel.d3_citadel_05
  Spawns you deeper in the canals.d1_canals_02
  Spawns you in City 17 after the eighth load point.d3_c17_09
  Spawns you in City 17 after the eleventh load point.d3_c17_12
  Spawns you in City 17 after the fifth load point.d3_c17_06
  Spawns you in City 17 after the first load point.d3_c17_02
  Spawns you in City 17 after the fourth load point.d3_c17_05
  Spawns you in City 17 after the ninth load point.d3_c17_10
  Spawns you in City 17 after the second load point.d3_c17_03
  Spawns you in City 17 after the seventh load point.d3_c17_08
  Spawns you in City 17 after the sixth load point.d3_c17_07
  Spawns you in City 17 after the tenth load point.d3_c18_11
  Spawns you in City 17 after the third load point.d3_c17_04
  Spawns you in Eli's Lab.d1_eli_02
  Spawns you in labd1_under_01
  Spawns you in Nova Prospektd2_prison_01
  Spawns you in Nova Prospekt after the fifth load point.d2_prison_06
  Spawns you in Nova Prospekt after the first load point.d2_prison_02
  Spawns you in Nova Prospekt after the second load point.d2_prison_03
  Spawns you in Nova Prospekt after the sixth load point.d2_prison_07
  Spawns you in Nova Prospekt after the third load point.d2_prison_04
  Spawns you in Nova Prospekt near the end of the level.d2_prison_05
  Spawns you in Ravenholmd1_town_01
  Spawns you in Ravenholm after the first load point area.d1_town_02
  Spawns you in Ravenholm after the second load point area.d1_town_03
  Spawns you in Ravenholm after the third load point area.d1_town_04
  Spawns you in the canals.d1_canals_01
  Spawns you in the city 17 rebelliond3_c17_01
  Spawns you in the coast area after the eighth load point.d2_coast_09
  Spawns you in the coast area after the fifth load point.d2_coast_06
  Spawns you in the coast area after the first load point.d2_coast_02
  Spawns you in the coast area after the fourth load point.d2_coast_05
  Spawns you in the coast area after the ninth load point.d2_coast_10
  Spawns you in the coast area after the second load point.d2_coast_03
  Spawns you in the coast area after the sixth load point.d2_coast_07
  Spawns you in the coast area after the tenth load point.d2_coast_11
  Spawns you in the coast area after the third load point.d2_coast_04
  Spawns you in the coast area near the end of it.d2_coast_08
  Spawns you in the lab chapter after the second load point.d1_under_02
  Spawns you in the lab chapter after the third load point.d1_under_03
  Spawns you in train stationd1_trainstation_01
  Spawns you in train station after the first load point.d1_trainstation_02
  Spawns you near the beginning of the Citadel.d3_citadel_01
  Spawns you near the end of City 17.d3_c17_13
  Spawns you near the end of Nova Prospekt.d2_prison_08
  Spawns you near the end of Ravenholm.d1_town_05
  Spawns you near the end of the canals.d1_canals_end
  Spawns you near the end of the coast area.d2_coast_12
  Spawns you near the end of the train station.d1_trainstation_06
  Spawns you on the coast (Vehicle)d2_coast_01
  Starts you at the creditscredits
  Starts you at the games Intro.intro
  Contributed By: Abraham SATO and Shadow..
 • Obtain and use the Super Gravity Gun in early levels

  You must have sv_cheats 1 and access to the console for this to work. Enter the following commands in the console in order:
  EffectCode
  Changes you to a level where you start with the super gravity gunmap d3_citadel_04
  Gives you the gravity gun againgive weapon_physcannon
  Switches you to the first level, replace d1_trainstation_01 with other map names if you wantchangelevel d1_trainstation_01
  Contributed By: Aurulieus.
 • Slow Deaths

  Open the console while playing the game, enter cl_phys_timescale 0.05 or any of the others listed below. (1 sets the game back to normal speed)
  EffectCode
  mid-slow0.5
  slow0.05
  stop time0.0
  super-slow0.1
  Contributed By: MatrixMafia222.
 • Weapon cheats

  To spawn armor, ammo, weapons, or any items of the nature, first open the console. Then type the following command:
  give"weapon entity"
  In place where weapon entity is, you input one of the codes below.
  The Organic Manipulator cannot be spawned because the map chooses whether or not it is organic. Refer to another cheat for that weapon.
  EffectCode
  357 Magnum Revolverweapon_357
  Bug Bait (from Antlion Guards)weapon_bugbait
  Crossbowweapon_crossbow
  Father Annabelle Grigori's shotgun, uses 357 magnum ammoweapon_annabelle
  Fragmentation Grenadeitem_dynamic_resupply
  Gordon's classicweapon_crowbar
  MP7 with grenade launcherweapon_smg1
  Overwatch Standard Issue Pusle-Rifleweapon_ar2
  Pistolweapon_pistol
  Rocket Launcherweapon_rpg
  Shotgunweapon_shotgun
  The Manipulatorweapon_physcannon

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

.
1Split/Second
2 Splinter Cell: Conviction
3 Alpha Protocol
4 Left 4 Dead 2: The Passing
5 The Settlers 7: Paths to a Kingdom

ทดสอบสเปคเครื่อง

ทดสอบสเปคเครื่อง
วัดได้เลยว่าเกมไหนเล่นได้เล่นไม่ได้บ้าง

Game Video

Loading...

ผู้ติดตาม